Allmänna villkor vid köp av varor på Greenified

Allmänt

1.  Dessa köpvillkor (”Köpvillkor”) gäller när du som näringsidkare (”Kund”) gör en beställning via greenified.se (”Greenified”).

2.  Eftersom Greenified är en webshop avsedd för näringsidkare, behöver du inneha F-skattsedel samt ange företagets organisationsnummer i samband med köpet.

3.  Avtal om köp ingås mellan dig som Kund och Input interiör AB, nr. 559150-6349, Fältspatsatan 2, 421 30 Västra Frölunda, Sverige (Input interiör AB inklusive Input interiör ABs samtliga dotterbolag nedan kallad ”Input interiör”).

4.  Vår strävan är att all information på Greenified ska vara uppdaterad och korrekt men i undantagsfall kan det förekomma felaktiga uppgifter. Input interiör reserverar sig för och förbehåller sig rätten att rätta felaktiga uppgifter kopplat till pris, lagersaldo, feltryck i produktbeskrivningar eller andra felaktiga uppgifter på Greenified.

5.  Alla immateriella rättigheter på Greenified tillhör Input interiör eller dess licensgivare. Innehållet såsom varumärken, bilder, produktnamn, beskrivningar, layout, grafik etc. är skyddade genom upphovsrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller användas utan skriftligt godkännande av Input interiör eller dess licensgivare.

 

Avtal och beställning

6.  För att kunna genomföra ett köp på Greenified måste du godkänna dessa Köpvillkor och bekräfta att du har tagit del av och godkänt informationen om hantering av personuppgifter.

7.  När du gör en beställning på Greenified skickas en inköpsorder till Input interiör. Input interiör ska efter mottagandet av inköpsordern skriftligen bekräfta mottagandet av en sådan order genom att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress du angav vid beställningen.

8.  Ett bindande avtal om köp ingås i och med att du tar emot den skriftliga orderbekräftelsen. Vi ber dig att noggrant läsa igenom orderbekräftelsen för att ta del av viktig information kring ditt köp och tider för leverans. Innehåller orderbekräftelsen felaktiga uppgifter ber vi dig att omedelbart kontakta ansvarig säljare angiven på mottagen orderbekräftelse.

9.  Du har möjlighet att avbeställa dina varor med full återbetalning fram till att du tar emot en skriftlig orderbekräftelse från oss.

 

Priser och betalning

10.  Samtliga priser på Greenified anges i svenska kronor exklusive moms. Eventuella avgifter för tilläggstjänster så som frakt och montering tillkommer.

11.  Vi erbjuder betalning genom faktura med betalningsvillkor 15 dagar netto efter godkänd kreditkontroll. Fakturan skickas som PDF till den e-postadress som du angav i samband med beställningen. Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt uppgifter på fakturan.

 

Leverans

12.  Villkor för leverans, inklusive leveranstid och leveranskostnad, följer av aktuell orderbekräftelse.

13.  Om leveranstiden blir längre än vad som framkommer av orderbekräftelsen meddelar vi dig så snart vi fått information om förseningen. Input interiör ansvarar inte för försening som beror på dig eller tredje part, och som ligger utanför vår kontroll.

14.  Risken för varan övergår till dig i samband med ditt mottagande eller upphämtning av varan.

15.  När du tar emot en leverans ska godset alltid kontrolleras för transportskador. Eventuella transportskador, så som godsskada, emballageskada eller saknat kolli, ska noteras på transportörens fraktsedel och signeras av både dig och transportören. Om skadan upptäcks först efter uppackningen ska anmälan om skadan göras till Input interiör inom 5 kalenderdagar (leveransdag inkluderad) från mottagandet av varan.

 

Äganderättsförbehåll

16.  Alla varor du beställt är Input interiörs egendom tills att full betalning kommit oss tillhanda.

 

Hantering av personuppgifter

17.  Båda Parter har rätt att behandla nödvändiga personuppgifter avseende den andre Partens kontaktpersoner i samband med avtalet, inklusive namn och kontaktuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att möjliggöra genomförande av Parternas respektive förpliktelser och samarbete under avtalet såsom administration av avtalsförhållandet, informationslämning och annan kommunikation. Parternas behandling av personuppgifter grundas på en intresseavvägning för att uppfylla respektive Parts berättigade intresse av att hantera och administrera avtalsförhållandet. Parterna är skyldiga att se till att dess anställda vars personuppgifter behandlas fått information om behandlingen av personuppgifter.

18.  Input interiör är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av Kundens anställdas personuppgifter. Input interiör sparar de personuppgifterna endast, som utgångspunkt, under avtalsförhållandet. Behandling kan dock ske för den ytterligare tid som är nödvändig om det föreligger skyldighet enligt lag eller avtal att spara uppgifterna, eller för att Input interiör ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för dessa ändamål kommer Input interiör att på ett säkert sätt avidentifiera eller radera uppgifterna. En registrerad har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör honom eller henne. Vidare har en registrerad rätt att begära att få information om Input interiör behandlar några personuppgifter om den registrerade och, om så är fallet, tillgång till de personuppgifter som rör honom eller henne. Vid klagomål på behandlingen av personuppgifter har den registrerade rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten. Den registrerade har, utöver ovanstående rättigheter, när tillämplig dataskyddslagstiftning så föreskriver, rätt att begära behandlingsbegränsning, rätt till radering, rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, samt rätt till dataportabilitet. Om den registrerade vill utöva någon av sina rättigheter enligt ovan eller har några frågor om Input interiör behandling av personuppgifter enligt denna bestämmelse kan den registrerade ta kontakt genom att skicka ett e-postmeddelande till villkor@greenified.se.

 

Tillämplig lag och tvistelösning

19.  Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras genom skiljedom med förenklat förfarande i första hand.

 

Ändring av Köpvillkoren

20.  Input interiör förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Köpvillkor löpande. Uppdateringar av Köpvillkoren publiceras på Greenified och gäller för köp som ingås efter uppdateringen.

 

Dessa Köpvillkor gäller för köp som ingås efter 2020-12-04.